نشست مدیران بانک ملی ایران با برند ...

نشست مدیران بانک ملی ایران با برند نان سحر

طی نشست صمیمی جناب آقای مونسان، معاونت محترم مدیرعامل بانک ملی ایران و عضو هیئت مدیره به اتفاق هیأت همراه با جناب آقای مهدی خانمحمدی موسس و رئیس هیأت مدیره گروه صنعتی نان سحر که همزمان با بازدید از شعبه مرکزی این مجموعه صورت گرفت و با توجه به جایگاه متمایز نان صنعتی و سهم50 ساله نان سحر در صنعت نان کشور و اهداف طرح توسعه، مذاکراتی مبنی بر انتخاب مقدماتی بانک ملی ایران جهت مشارکت در طرح تجمیع و توسعه گروه صنعتی نان سحر در دستور کار این جلسه قرار گرفت.

روابط عمومی گروه صنعتی نان سحر