فیلم سخنرانی آقای خان محمدی در ...

فیلم سخنرانی آقای خان محمدی در بزرگداشت روز ملی نان