نامه وزارت صنعت معدن و تجارت در ...

نامه وزارت صنعت معدن و تجارت در خصوص طرح جایگزینی دستگاه های پخت حرارت غیر مستقیم