نــــوروز مــــبارک

021 22211157
نــــوروز مــــبارک
22
12

نــــوروز مــــبارک

خداوند منان سال جدید را بر دوش نسیم بهاری گذاشت

تا این امانت سبز را به رسم آغاز تقدیم زمینیان نماید.

باشد که بتوانیم در این سال جدید در سایه رحمت ایزد یکتا خدمتگزار شما باشیم.

 

نوروزتان پیـروز

ثمین نان سحر