یازدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آرد و نان ...

021 22211157

صفحه اصلیاخباریازدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آرد ......

یازدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آرد و نان
20
08

یازدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آرد و نان

یـازدهمین نمایشـگاه بین المللی صنعت آرد و نـان ibex 2017

شما را به بازدید از این نمایشگاه دعوت می نماییم

مکان بازدید : محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

5 - 2 آذر ماه 1396