عید نوروز مبارک

021 22211157

صفحه اصلیاخبارعید نوروز مبارک

عید نوروز مبارک
23
12

عید نوروز مبارک

خداوند منان سال جدید را بر دوش نسیم بهاری گذاشت

تا این امانت سبز را به رسم آغاز تقدیم زمینیان نماید.

باشد که بتوانیم در این سال جدید در سایه رحمت ایزد یکتا خدمتگزار شما باشیم.

 

نوروزتان پیـروز