برگزاری سمینار شرکت مولن شیمی در ...

برگزاری سمینار شرکت مولن شیمی در آموزشگاه نان سحر
25
05

برگزاری سمینار شرکت مولن شیمی در آموزشگاه نان سحر

این سمینار در تاریخ 13 بهمن ماه با حضور کارخانجات آرد در آموزشگاه نان سحر با موضوع بهبود کیفیت آرد و نان برگزار گردید.

محوریت سمینار :

  • ارزیابی آرد های گندم
  • بررسی گلوتن گندم
  • بررسی فعالیت آنزیم
  • خمیرهای حاصل از آرد گندم
  • چرا آرد را بهبود دهیم؟
  • آنزیم چیست؟